مقالات

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

شــهرداری هــا بــه عنـوان اجرایی تریــن رکــن مدیریــت شــهری، نقــش بســزایی در ســاماندهی امــور و ایجــاد رضایــت در شـهروندان دارد و کاهـش میـزان رضایـت شـهروندان، اثـر بخشـی سـازمان و نهادهـای...

بررسی ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی اسلامی، نمونه موردی مشهد مقدس

بررسی ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی اسلامی، نمونه موردی مشهد مقدس

محیط‌های شهری، فضای زندگی روزمره برای همه شهروندان است و لذا باید توانایی پذیرش کلیه افراد و گروه‌های سنی و اجتماعی و همچنین تأمین نیازها و خدمات رفاهی مربوط به...

کاربرد رویکرد سالتوژنز در طراحی و برنامه‌ریزی محیط‌های شهری سالم

کاربرد رویکرد سالتوژنز در طراحی و برنامه‌ریزی محیط‌های شهری سالم

اجتماعات و محیطهای شهری به عنوان مکانهایی موثر در ارتقاءسلامت، خصوصا سلامت اجتماعی که در کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار می‌باشد، تشکیل شده است. محیط‌های ساخته شده تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر...

صفحه 1 از 7 1 2 7

بیشتر بخوانید

پربیننده ترین مطالب