مقالات

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

تحلیلی بر فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی و سنجش میزان رضایت شهروندان از دریافت ارائه خدمات

شــهرداری هــا بــه عنـوان اجرایی تریــن رکــن مدیریــت شــهری، نقــش بســزایی در ســاماندهی امــور و ایجــاد رضایــت در شـهروندان دارد و کاهـش میـزان رضایـت شـهروندان، اثـر بخشـی سـازمان و نهادهـای...

صفحه 1 از 8 1 2 8

بیشتر بخوانید

پربیننده ترین مطالب